āáǎà

Email:findmsg@gmail.com

处理informix导出表结构

informix多行sql合并


  • 将多行sql语句合并为一行,方便后续使用shell处理sql。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(int argc,char *argv[])
{
printf("%s %s\n",argv[0],argv[1]);
char c;
char outfile[50];
FILE *fp,*fp1;
if((fp=fopen(argv[1],"r"))==NULL)
{ printf("open file error!\n");
return -1;
}
strcat(outfile,argv[1]);
strcat(outfile,".tmp");
printf("%s\n",outfile);
if((fp1=fopen(outfile,"w"))==NULL)
{ printf("open outfile error!\n");
return -1;
} 
while(!feof(fp))
{
c=getc(fp);
if(c=='\n') putc('\0',fp1);
else if (c==';') {
putc(c,fp1);
putc('\n',fp1); 
}
else
putc(c,fp1);
}
/* putc('\n',fp1); */
fclose(fp);
fclose(fp1);
return 0;
}

博文最后更新时间:


评论

  • 暂无评论

发表评论

博客统计

访问量:18426

博文总数:5 评论总数:161

原创5 翻译0 转载0